วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Interest Income เงินได้จากดอกเบี้ย จะเป็นรายได้ที่จะได้รับอย่างสม่ำเสมอของตราสารหนี้Interest Rate Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลต่อราคาตราสารหนี้Issue ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์Liquidity สภาพคล่อง คือ ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดของหลักทรัพย์Marketability ความคล่องตัวในการซื้อขายคือ ความสามารถของหลักทรัพย์ที่จะซื้อขายได้ง่ายและรวด เร็ว โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุนMark-to-Market การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ให้เป็นจริงตามราคาตลาดล่าสุดFixed-rate Bond ตราสารหนี้ประเภทที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) จ่ายเป็นอัตราคงที่แน่นอนFloor ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ผู้ออกตราสารหนี้จะจ่ายให้กับผู้ให้กู้Cap อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว จะสามารถจ่ายให้กับผู้ให้กู้ได้Capital Gain ผลกำไรของส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ที่เกินทุนSale Order System ระบบงานขายA Cash Psyments Journal - สมุดรายวันจ่ายเงินสด


Acceptance Sampling - การยอมรับการสุ่มตัวอย่าง


Accounts Payable Ledger - สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้


Accounts Receivable Ledger - สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้


Activity Ratio - วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์


Budgetงบประมาณ ประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือประเทศสำหรับช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เช่น งบประมาณปีถัดไป


Budgetary controlระบบบริหารธุรกิจที่ใช้การตั้งงบประมาณรายได้รายจ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆหลังจากนั้นจึงเอารายได้รายจ่ายจากการดำเนินงานจริง ๆ มาเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ดังกล่าว


Business administrationสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม, การชี้นำหรือการบริหารจัดการขององค์กรทางธุรกิจ


Business cycleวัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจ ช่วงที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระหว่างช่วงธุรกิจที่เฟื่องฟูกับซบเซา


Business planแผนธุรกิจ แผนที่เตรียมโดยผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเสนอต่อผู้ลงทุน โดยการอธิบายแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ และข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องการตลาด การหาทุน และการดำเนินการเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นโครงการที่น่าสนใจที่จะลงทุน


Capital budgetingการวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคตCapitalismระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรีCash flowกระแสเงินสด

1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัทเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน

2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสดCertificationการรับรองเอกสารทางการ เช่น การจบหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพChairmanประธานกรรมการบริหารขององค์กร ผู้ดูแลฝ่ายบริหารในนามของผู้ถือหุ้น ในสมัยก่อนไม่ได้มีการแยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างประธานกรรมการบริหารกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (chief executive officer) แต่การบริหารสมัยใหม่มีการแยกกันอย่างเด่นชัดมากขึ้น โดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่Coachingการพัฒนาคุณภาพและทักษะของคนในองค์กรให้ทำงานปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น มีความหมายมากกว่าการฝึกอบรมธรรมดา คือเหมือนกับการติวเข้มหรือฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อหวังผลเลิศCommerce พาณิชยกรรม การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออกการธนาคารและการประกันภัยCommitteeคณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งมา เพื่อพิจารณาและรายงานต่างๆCompromiseยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง โดยการหาทางออกแบบประนีประนอมที่อย่างน้อยให้ความพอใจแก่คู่กรณีบางส่วนConsumptionการบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของคนContract1) สัญญาตามกฎหมาย2) สัญญาระหว่างคน 2 คนขึ้นไปที่จะทำหรือไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดCredit
1) การให้บุคคลมีสิทธิชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าแล้วระยะเวลา
2) ศัพท์ทางบัญชี หมายถึง รายการที่ได้รับการชำระเงิน

3) การที่ธนาคารให้วงเงินที่จะจ่ายให้แก่บุคคลจำนวนหนึ่งDealการตกลงทางธุรกิจRationalization

1) การจัดองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานผลิต

2) การประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารที่พัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพRecruitmentกระบวนการเลือกสรรผู้สมัครงานเข้าดำรงตำแหน่งงานที่ว่างตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การระบุตำแหน่งงานการประกาศรับสมัคร หรือส่งแมวมองสืบหาผู้สมัคร การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกReinforcementกระบวนการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง โดยการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนResolutionข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การRevenue

1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทุน

2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯStatementงบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลูกค้าStrategic planningการวางแผนสำคัญ ๆ ขององค์กรทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรSWOTย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatsการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กรเพื่อการวางแผนและการทำการตลาดSynergyสถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสองขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผลที่ได้มาบวกกันTakeoverการเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าโดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้นข้างมากTechnical barriersมาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค เช่นมาตรฐาน เป็นข้ออ้างTime managementกฎระเบียบการทำงานและกิจกรรมตามหมายกำหนดการที่เฉพาะเจาะจงTimeworkระบบการจ่ายค่าจ้างโดยคิดตามชั่วโมงทำงานไม่ได้คิดตามปริมาณผลผลิตTrade deficitขาดดุลการค้า สภาพที่มูลค่าสินค้าเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าออกTrade unionสหภาพแรงงาน สมาคมของคนงาน ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการต่อรองและติดตามดูแลให้นายจ้างทำตามสัญญาที่ตกลงกัน เรียกร้องค่าจ้างเพิ่มปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดชั่วโมงการทำงานและสิทธิประโยชน์อื่น ๆTurnover

1) ปริมาณธุรกิจ ยอดขาย

2) อัตราส่วนระหว่างยอดขายกับเงินลงทุนหรือสินค้าในสต๊อกในระยะหนึ่งหรือปีหนึ่ง เพื่อดูว่าในระยะดังกล่าวสินค้าที่ขายไปหมุนได้เป็นกี่เท่าของเงินทุน

3) ร้อยละของคนงานที่ลาออกระหว่างปีUtility

1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประโยชน์หรือความพอใจที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้า

2) การให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น Public utility การให้บริการสาธารณะ น้ำประปา ไฟฟ้าValue addedการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ อันเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตหรือจัดจำหน่ายซึ่งรวมทั้งการทำให้สินค้ามีคุณภาพหรือดูดีขึ้น (ดู Added value)Welfare functionหน้าที่หลักของการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในองค์กร ทั้งในด้านกายภาพจิตใจและสังคม เช่น การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน การให้สิทธิพนักงานลาคลอด การจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในที่ทำงานZero-based budgettingวิธีการตั้งงบประมาณแบบเริ่มจากฐานศูนย์ของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่ไม่มีจุดประสงค์ในการค้ากำไร โดยการตั้งสมมติฐานว่างบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากศูนย์ตอนต้นปีงบประมาณ และกำหนดงบประมาณโดยการวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา ต้นทุนและประโยชน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อที่จะหาทางลดทอนหรือยกเลิกโครงการที่ให้ผลตอบแทนน้อยหรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไปDeflationเงินฝืด การที่ระดับราคาของสินค้าโดยทั่วไปหรือปริมาณเงินหมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยลดลง ตรงข้ามกับคำว่า inflationราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครั้งระดับราคาอาจไม่ได้ลดลงก็ได้แต่การเติบโตของเศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมุนเวียนและการจับจ่ายใช้สอยลดลงDemandอุปสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณต่าง ๆ ตามแต่ราคาของสินค้านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆDepressionช่วงที่ธุรกิจตกต่ำติดต่อกัน ซึ่งแสดงออกในรูปของการที่สินค้าขายไม่ออก และคนว่างงานกันมากDischargeปลดคนงานออกเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งDividendเงินปันผลกำไรของบริษัทส่วนที่นำมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวด ๆEnfranchiseให้สิทธิในการออกเสียงEnterprise

1) บริษัท รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วน กิจการทางธุรกิจต่าง ๆ

2) โครงการการลงทุน

3) ความตั้งใจที่จะริเริ่มอะไรใหม่ ๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบและเสี่ยงExecutiveเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมดูแลการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาFeedback

1) ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการทำงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคต รวมทั้งเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

2) การป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขหรือควบคุมFranchiseการที่องค์การหนึ่งให้สิทธิผู้อื่นเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการในท้องที่หนึ่งเพื่อผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมหรือการแบ่งปันผลกำไรกันFunding

1) การหาทุนมาดำเนินงาน

2) การเปลี่ยนจากหนี้สินระยะสั้นเป็นระยะยาวGross domestic product(GDP)ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-มูลค่าสินค้าและบริการของประเทศที่ผลิตโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ ไม่รวมรายได้สุทธิจากต่างประเทศGrowth rateอัตราเจริญเติบโต หรือการเพิ่มของผลผลิตในระบบเศรษฐกิจมักจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่ผ่านมาHuman skillความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพIdeologyอุดมการณ์ ระบบความเชื่อที่ครอบงำค่านิยมคนกลุ่มใหญ่ในสังคมIncentivesปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจดึงดูดคน เช่นการให้เงินเดือนสูง สวัสดิการ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งความรับผิดชอบ ให้โบนัส ฯลฯInnovation

1) การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่

2) เป้าหมายสำหรับการพัฒนาองค์กร ซึ่งอาจมีการชี้นำมาจากข้างนอก หรือข้างในองค์กรก็ได้Internal auditการตรวจสอบบัญชีของบริษัทโดยทางบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเองInvestmentการลงทุน การนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มJob descriptionการอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียดว่า งานนั้น ๆ ต้องการคนมีความสามารถอย่างไร สำหรับทำอะไร

Rationalization
1) การจัดองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานผลิต
2) การประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารที่พัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

Recruitmentกระบวนการเลือกสรรผู้สมัครงานเข้าดำรงตำแหน่งงานที่ว่างตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การระบุตำแหน่งงานการประกาศรับสมัคร หรือส่งแมวมองสืบหาผู้สมัคร การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

Reinforcementกระบวนการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง โดยการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

Resolutionข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ

Revenue
1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทุน
2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯ

Statementงบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลูกค้า

Strategic planningการวางแผนสำคัญ ๆ ขององค์กรทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายและการจัดสรรการใช้ทรัพยากร

SWOTย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatsการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กรเพื่อการวางแผนและการทำการตลาด

Synergyสถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสองขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผลที่ได้มาบวกกัน

Takeoverการเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าโดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้นข้างมาก

Technical barriersมาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค เช่นมาตรฐาน เป็นข้ออ้าง

Time managementกฎระเบียบการทำงานและกิจกรรมตามหมายกำหนดการที่เฉพาะเจาะจง

Timeworkระบบการจ่ายค่าจ้างโดยคิดตามชั่วโมงทำงานไม่ได้คิดตามปริมาณผลผลิต

Trade deficitขาดดุลการค้า สภาพที่มูลค่าสินค้าเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าออก

Trade unionสหภาพแรงงาน สมาคมของคนงาน ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการต่อรองและติดตามดูแลให้นายจ้างทำตามสัญญาที่ตกลงกัน เรียกร้องค่าจ้างเพิ่มปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดชั่วโมงการทำงานและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

Turnover
1) ปริมาณธุรกิจ ยอดขาย
2) อัตราส่วนระหว่างยอดขายกับเงินลงทุนหรือสินค้าในสต๊อกในระยะหนึ่งหรือปีหนึ่ง เพื่อดูว่าในระยะดังกล่าวสินค้าที่ขายไปหมุนได้เป็นกี่เท่าของเงินทุน
3) ร้อยละของคนงานที่ลาออกระหว่างปี

Utility
1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประโยชน์หรือความพอใจที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้า
2) การให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น Public utility การให้บริการสาธารณะ น้ำประปา ไฟฟ้า

Value addedการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ อันเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตหรือจัดจำหน่ายซึ่งรวมทั้งการทำให้สินค้ามีคุณภาพหรือดูดีขึ้น (ดู Added value)

Welfare functionหน้าที่หลักของการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในองค์กร ทั้งในด้านกายภาพจิตใจและสังคม เช่น การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน การให้สิทธิพนักงานลาคลอด การจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในที่ทำงาน

Zero-based budgettingวิธีการตั้งงบประมาณแบบเริ่มจากฐานศูนย์ของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่ไม่มีจุดประสงค์ในการค้ากำไร โดยการตั้งสมมติฐานว่างบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากศูนย์ตอนต้นปีงบประมาณ และกำหนดงบประมาณโดยการวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา ต้นทุนและประโยชน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อที่จะหาทางลดทอนหรือยกเลิกโครงการที่ให้ผลตอบแทนน้อยหรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไป